Inspektion av Hängbron över Indalsälven enligt Naturvårdsverkets Vägledning-Förvaltning-Statliga ledsystemet kap.6

Inspektion av Hängbron av SWECO 2021

Torsdag den 15 juli 2021 utfördes inspektion av hängbron av Christian Lind och Johan Bergdahl, SWECO. Sverker Björnhagen och Roger Gustafsson från Hängbrons Vänner assisterade. Inspektionen kan ses som en uppföljning av den mer omfattande Huvudinspektion som utfördes 2006 efter brons totalrenovering.

Bron befanns vara i ett i huvudsak gott skick, med ett antal smärre anmärkningar av icke akut karaktär, ex vis målning av pyloner, byte av korroderade plattjärn i räcken, fortsatt bortskrapning av mossa och påväxt på räcken och fundament. Dock ska viss uppföljning av tidigare dykinspektion utföras, med avseende på eventuell rörelse i stenfundament.

Inget är således i behov av någon akut åtgärd, dock ska fortsättningsvis årlig kontroll utföras och skriftligt dokumenteras av Föreningens styrelse, som egenkontroll.

Bilder från inspektionen 2021-07-15 

Johan Bergdahl och Christian Lind från Sweco tillsammans med Roger Gustafsson Hängbrons Vänner på Hängbroparkeringen innan inspektionen.

 Inspektion  påbörjas enligt protokoll.

 Först inspekteras pyloner och infästningar

Sedan stag och bärlinor. 


Även undersidan på bron inspekterades.Foton:Sverker Björnhagen

Tillsyn Sept 2016           Alla stag och vajrar i ordning inför vintern 9/10-16  / Sverker
  (y) 

För att bron inte åter skall bli ett rivningsobjekt utför vi ofta kontroll av bl.a.  vajrar  med fästen, trävirket på räcken och gångbanor, begynnande rostangrepp på pylonerna och stänger.  Samt en gång varje sommar samlas Föreningen Hängbrons Vänner    för en gemensam arbetsdag där reparationer och städning utföres.   Stigar och omgivningen kring bron  rensas från sly och annat.  Vinterns stormar lämnar ofta spår efter sig i form av omkullblåsta träd. 


Träd och buskar rensas bort vid brons närhet.     Foto Bernt Olsson


Några bilder från förr  

:-[ År 2004

Det här året var bron i det här skicket!

Måtte vi aldrig mera få uppleva den så här!
  =-O År 2005 

Här har påbörjats rivning av bron. 


 ;-)År 2006 

Här gör Thure första inledande arbetet på brorenoveringen.


:-D  År 2006


 Mitt Nytt  kom på besök och intervjuvade Owe och Sverker.